Algemene voorwaarden

Inleiding
Definities
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Prijzen en informatie
Totstandkoming overeenkomst
Registratie
Uitvoering overeenkomst
Herroepingsrecht/retour
Betaling
Garantie en conformiteit
Klachtenprocedure
Aansprakelijkheid
Eigendomsvoorbehoud
Persoonsgegevens
Slotbepalingen
Contactgegevens

Inleiding

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. 

Definities

 1. Multifoon Hifi: gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27215239 en handelend onder de naam Multifoon Hifi;

 2. Website: de website van Multifoon Hifi, te raadplegen via www.multifoon.nl;

 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Multifoon Hifi en/of zich geregistreerd heeft op de website;

 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Multifoon Hifi en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;

 5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen van Multifoon Hifi zijn de algemene voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

 2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging, of mededeling inhoudende bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn voor Multifoon Hifi slechts bindend indien en voor zover deze door Multifoon Hifi uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;

 2. Luidsprekers zijn vrijwel altijd per set geprijsd. De prijs die u ziet staan heeft dan ook betrekking op twee stuks omdat dit de hoeveelheid is om af te nemen. Dit geldt echter niet voor centerluidsprekers, subwoofers, en sommige actieve luidsprekers omdat hiervan vaak maar één nodig is. Producten als luidsprekerstands, connectoren, en accessoires in het algemeen kan in een afwijkende hoeveelheid komen. Dit wordt in de regel altijd in de tekst gecommuniceerd;

 3. Luidsprekerkabels worden per meter van de rol verkocht en worden daarom ook per meter geprijsd. De exacte hoeveelheid komt overeen met de lengte die aan één stuk wordt geleverd. Afgemonteerde kabels worden als een set geleverd in twee identieke lengtes. In het geval dat de onderlinge lengtes van elkaar moeten afwijken, neem dan graag contact op;

 4. Analoge interconnects (ook aangeduid als RCA-, tulp-, of cinchkabels) hebben in de regel betrekking op stereo en worden derhalve als setje van twee voor links en rechts geleverd. Is slechts een enkele lengte nodig (mono) neem dan graag contact op; 

 5. De inhoud van de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Multifoon Hifi kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Multifoon Hifi afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten;

 6. Multifoon Hifi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Multifoon Hifi en het voldoen aan de daarbij door Multifoon Hifi gestelde voorwaarden;

 2. Zodra de klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt Multifoon Hifi direct de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst voortijdig te ontbinden;

 3. Indien blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Multifoon Hifi het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de website kan de klant zich registreren via het registratieformulier op de website;

 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee na registratie kan worden ingelogd op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord waarvan aannemelijk is dat derden dit niet kunnen achterhalen;

 3. De klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Multifoon Hifi is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk de eigenaar van het account is. Alles wat er gebeurt via het account van de klant valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant;

 4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient zo spoedig mogelijk het wachtwoord te worden gewijzigd en Multifoon Hifi daarvan in kennis te stellen, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Uitvoering overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Multifoon Hifi is ontvangen, stuurt Multifoon Hifi de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo snel mogelijk toe;

 2. Multifoon Hifi is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;

 3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden;

 4. Indien Multifoon Hifi de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Multifoon Hifi de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden;

 5. Multifoon Hifi raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur per e-mail, te melden. Lees verderop in dit artikel over garantie en conformiteit;

 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant;

 7. Multifoon Hifi is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Multifoon Hifi binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient zelf de retourkosten te betalen. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald;

 2. Binnen de in lid 1 benoemde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking alleen openen en het product alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken, en de werking van de producten na te gaan.

 3. De klant kan de overeenkomst ontbinden door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Multifoon Hifi te retourneren. Vooraf dient de klant Multifoon Hifi op de hoogte te stellen van het feit dat wordt afgezien afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. De klant is verantwoordelijk voor een nette, verzekerde verzending tot het product bij Multifoon Hifi is aangekomen. Producten kunnen geretourneerd worden naar:

  Multifoon Hifi
  Claes de Vrieselaan 111B
  3021 JH Rotterdam

 4. Geretourneerde producten dienen in originele staat en met complete inhoud worden geretourneerd. Bij ontvangst wordt gecontroleerd of dit is nageleefd. Beschadigingen die niet te herstellen zijn en ontbreken van items zal een waardevermindering tot gevolg hebben;
 5. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen binnen enkele dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant;

 6. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over de mogelijkheid van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld;

 7. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  1. Producten die op bestelling en/of specificatie zijn gemaakt, zoals luidsprekers die een eigen gekozen kleur worden afgewerkt. Deze producten vallen onder maatwerk;

  2. Producten die door de eindgebruiker zijn aangepast c.q. gemodificeerd of waaraan aanpassingen zijn gedaan waardoor het product niet meer origineel is;

  3. Producten waaraan aantoonbaar onjuist gebruik is geconstateerd.

Betaling

 1. De klant dient betalingen aan Multifoon Hifi volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Multifoon Hifi is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Multifoon Hifi een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, ondanks zojuist vermeld, dit voor alle type klanten;

 2. Multifoon Hifi staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van kwaliteit en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Multifoon Hifi er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;

 3. Een door Multifoon Hifi, fabrikant, of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen;

 4. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Multifoon Hifi daarvan in kennis te stellen;

 5. Indien Multifoon Hifi de klacht gegrond acht worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen, of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Multifoon Hifi, dan kan hij bij Multifoon Hifi telefonisch, per e-mail, of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden;

 2. Multifoon Hifi geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Multifoon Hifi binnen veertien dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

 2. De totale aansprakelijkheid van Multifoon Hifi naar de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw);

 3. Aansprakelijkheid van Multifoon Hifi naar de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten;

 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Multifoon Hifi naar de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in het artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien, en voor zover schade het gevolg is van, opzet of grove schuld van Multifoon Hifi;

 5. De aansprakelijkheid van Multifoon Hifi naar de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Multifoon Hifi onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Multifoon Hifi ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Multifoon Hifi in staat is adequaat te reageren;

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Multifoon Hifi meldt;

 7. In geval van overmacht is Multifoon Hifi niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Multifoon Hifi.

Persoonsgegevens

 1. Multifoon Hifi verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing;

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Multifoon Hifi gevestigd is;

 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven;

 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en brief verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten, of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Multifoon Hifi
Claes de Vrieselaan 111B
3021 JH Rotterdam

telefoon 010 251 88 88
e-mail info@multifoon.nl
KVK: 27215239
BTW: NL 001379938 B01
ING: NL 06 INGB 0003 3861 82